ຄົ້ນຫາລາຍຊື່!

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ເຂົ້າຮຽນ ມຊ 2020-21 (ເພີ່ມເຕີມ). ກົດປຸ່ມ ເພື່ອປ້ອນເລກບັດ.

ຄົ້ນຫາ

ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ

ຜົນການສອບເສັງທີ່ຄົ້ນຫາຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ອະນຸປະລິນຍາ ສົກສຶກສາ 2020-21. ເພື່ອຄົ້ນຫາຊື່ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາກົດປຸ່ມຄົ້ນຫາຂ້າງເທິງແລ້ວ ປ້ອນລະຫັດບັດສອບເສັງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ລະບົບຈະສະແດງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ສາຂາວິຊາ ທີ່ຈະຮັບທ່ານເຂົ້າສຶກສາ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ຖືກຄັດເລືອກ ຈະບໍ່ປະກົດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບປະກາດຜົນ ແລະ ການລົງທະບຽນໃໝ່ ທີ່ເວັບໄຊຫຼັກ ມຊ ໂດຍກົດໃສ່ປຸ່ມລຸ່ມນີ້

ລາຍລະອຽດ »

ຂໍ້ມູນຜົນສອບເສັງ

ຜົນການສອບເສັງ ທີ່ສະແດງໃນໜ້າເວັບນີ້ ແມ່ນຂໍ້ມູນຊຸດດຽວກັນ ກັບຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃນໜ້າຟາຍພີດີເອຟ ແລະ ທີ່ຕິດໄວ້ ຕາມບ່ອນປະກາດຕ່າງໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງ ແມ່ນລວມທັງໝົດສາຂາວິຊາ ກຸ່ມ A ແລະ B. ທ່ານສາມາດກວດສອບຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້ ຫຼື ຜ່ານທາງບ່ອນປະກາດທີ່ຕິດໄວ້ທີ່ ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ ຫຼື ທີ່ ສູນອາຫານ ມຊກໍ່ໄດ້.

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງ ແບບຟາຍພີດີເອຟ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ ມຊ ໂດຍກົດໃສ່ປຸ່ມລຸ່ມນີ້

ລາຍລະອຽດ »

ການລົງທະບຽນ

ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວາງອອກ, ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ວັນເວລາການລົງທະບຽນ ຕາມກຳນົດເວລາ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ອາດຈະເສຍສິດເຂົ້າຮຽນໄດ້.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສິດໃໝ່ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທຸກທ່ານ.